Vedtægter

Vedtaget 23. marts 2019

Download til print her

§ 1

Foreningens navn

Foreningens navn er:  

Landsforeningen af Fleks- og Skånejobbere – efterfølgende benævnt LAFS.

Foreningen er registreret med

CVR-nr. 29082197.

§2 

Foreningens formål

1 LAFS arbejder for at støtte og forbedre vilkårene for alle fleksjobbere, for førtidspensionister i job med løntilskud samt andre hvor arbejdsevnen er truet
2 LAFS er en humanitær organisation, der vejleder og servicerer medlemmerne samt driver interessevaretagelse fortrinsvis ved frivillig arbejdskraft.
3 LAFS søger økonomiske midler via Tipsmidler, fonde m.m.
4 LAFS indsamler og formidler relevant lovstof til medlemmerne via, nyhedsbeve, hjemmeside og Facebook.
5 LAFS arbejder for at sikre medlemmernes retssikkerhed overholdes ved sagsbehandlingen i kommuner og jobcentre.
6 LAFS arbejder for at sikre gode vilkår, herunder uddannelsesmuligheder samt kompetenceudvikling, så man kan blive længst muligt på arbejdsmarkedet – enten i ordinært job eller i støttet beskæftigelse.
7 LAFS afholder offentlige møder, hvor der oplyses om pligter og rettigheder for målgruppen.
8 LAFS deltager i høringer, foretræde for Folketingets beskæftigelsesudvalg, konferencer, netværk, mm., der har relevans for målgruppen
9 LAFS skal deltage aktivt i den offentlige debat om emner, der har relevans for målgruppen
10 LAFS samarbejder med arbejdsmarkedets organisationer , patient- og andre interesseorganisationer
11 LAFS arbejder for at gennemføre projekter – med og uden offentlig støtte – til gavn for målgruppen.
12 LAFS uddanner egne bisiddere og tilbyder bisidderhjælp til medlemmerne.
13

LAFS’ virke skal være uafhængig af religiøse, økonomiske og politiske interesser.

 

§3  

Lokalafdelinger og Netværksgrupper

1 De steder, det er muligt, oprettes Lokalafdelinger eller Netværksgrupper til støtte for det lokale arbejde.
2 Netværksgrupperne vælger en Kontaktperson, som efterfølgende skal godkendes af Hovedbestyrelsen.  Netværksgrupperne skal benytte Landsforeningens CVR-nummer og pengeinstitut
3 Lokalafdelinger, der oprettes under LAFS, følger vedtægterne for Lokalafdelinger og navngives med:
4
 • LAFS og bynavn/område, LAFS + Lokalafdelingens navn
 • Lokalafdelingerne udarbejder lokale vedtægter og indsender dem til godkendelse i HB
 • Et medlemskab af LAFS dækker både Landsforening og evt. Lokalafdeling
 •  Alle medlemmer betaler kontingent direkte til Landsforeningen
 •  Lokalafdelinger, der er oprettet under LAFS, modtager en gang om året 50 kr. pr. medlem og 75 kr. pr. par. Det godkendte regnskab skal være landskasseren i hænde senest den 31. marts. Såfremt tidsfristen overskrides, kan der ikke ske udbetaling til Lokalafdelingen, før revideret og godkendt regnskab fremsendes til Landskasseren
 • Opgørelse af medlemstal sker pr. 31. marts.
 • Det indbetalte kontingent fra Landsforeningens medlemmer følger kalenderåret, således at kontingent indbetalt af medlemmerne for indeværende år udbetales til Lokalafdelingen efter, at medlemstallet er opgjort pr. 31. marts.
 • Lokalafdelingerne opfordres endvidere til at søge  § 18  midler til det lokale arbejde.  
 • For netværksgrupper, der søger lokale § 18 midler, skal pengene indgå på LAFS konto for lokalt arbejde. LAFS kasserer vil så snart pengene er tilgået kontoen – overføre pengene til en særlig konto der er oprettet til formålet, til den økonomiansvarlige i netværksgruppen. 
 • Regnskabet skal tilgå LAFS sekretariat senest den 31. marts, det efterfølgende år
 • Netværksgrupper kan via hovedbestyrelsen søge tilskud til konkrete arrangementer,  aktiviteter, m.v. til det lokale arbejde, herunder medlemshvervning, oplysning m.v.  Aktiviteterne skal fremgå af ansøgningen.
 • Opdateret medlemsliste kan af kontaktperson for lokalområder under tavshedspligt, rekvireres fra Sekretariatet.

§4

Generalforsamling

1 Foreningen holder generalforsamling en gang om året i marts måned – på skift mellem Jylland, Sjælland og Fyn
2

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel, via mail, Facebook,  Nyhedsbrev og hjemmesiden, for de medlemmer som ikke har oplyst mail-adresse, sendes indkaldelsen ud med brev.

Indkaldelse skal indeholde følgende:

a.     Valg af dirigent, referent og stemmetællere

b.     Beretning og fremtidigt arbejde

c.     Regnskab samt budget for det kommende år

d.     Indkomne forslag

e.     Valg til Hovedbestyrelse og suppleanter hertil

f.      Evt. 

 

3 Generalforsamlingen træffer beslutning om kontingentets størrelse
4 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med mindst 14 dages varsel af Hovedbestyrelse og skal indkaldes, når 1/3 af foreningens medlemmer ønsker det
5 Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed bortfalder forslaget
6 En generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset det fremmødtes antal
7 Stemmeret sker ved personligt fremmøde, der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
8 For at være stemmeberettiget til generalforsamlingen, skal man have været medlem af LAFS i mindst 1 måned før afholdelse af generalforsamlingen.
9 Indkomne forslag skal være foreningens bestyrelsesformand i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen
10 Ny opstilling til Hovedbestyrelsen eller som suppleant sker ved personligt fremmøde. Genvalg kan ske ved fuldmagt
11 Såfremt der ikke er økonomi i en netværksgruppe til dækning af udgiftern til kontaktpersonens deltagelse i LAFS ordinære generalforsamling, kan der ansøges herom via LAFS hovedbestyrelse.
12

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed

§5

Bestyrelse

1

Hovedbestyrelsen består af 5 personer, som konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Valgperioden er 2 år. Der er mulighed for opstilling til genvalg

 

2

Der kan max. vælges 2 repræsentanter til hovedbestyrelsen fra samme lokalafdeling, arbejdsplads, fagforening eller interesseorganisation.

Ægtefæller / samlevere er ikke begge valgbare til hovedbestyrelsen.

3 Hovedbestyrelsen forventes at holde sig orienteret om lovgivning og anden viden med relevans til foreningens hovedområder
4 Der vælges 2 Hovedbestyrelsessuppleanter. Valgperioden er 1 år. Ved varigt forfald fra et Hovedbestyrelsesmedlem indtræder Hovedbestyrel-sessuppleanten efter stemmetal ved valget frem til førstkommende ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.
5 For at opstille til LAFS hovedbestyrelse skal den opstillede have mindst 1 måneds gyldigt medlem-skab af foreningen for at kunne modtage valg.5. For at opstille til LAFS hovedbestyrelse skal den opstillede have mindst 1 måneds gyldigt medlem-skab af foreningen for at kunne modtage valg.
6 Hovedbestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil6. Hovedbestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil
7 Ved sin underskift kan formand og et bestyrelses-medlem tegne foreningen overfor myndigheder, banker m.m.  Hovedbestyrelsen holdes orienteret herom.7. Ved sin underskift kan formand og et bestyrelses-medlem tegne foreningen overfor myndigheder, banker m.m.  Hovedbestyrelsen holdes orienteret herom.
8

Hovedbestyrelsesmedlemmerne har tavsheds-pligt i forhold til fortrolige drøftelser fra Hovedbe-styrelsesmøderne. Et Hovedbestyrelsesmedlem er omfattet af tavshedspligten i.f.t. personfølsomme oplysninger. Jf. Persondataloven. Tavshedspligten ophører ikke ved udtrædelse af Hovedbestyrelsen.

 

§6

Medlemmer

1 Alle der støtter foreningens formål kan være med-lemmer – enkeltpersoner, virksomheder, organisa-tioner, kommuner m.fl.1. Alle der støtter foreningens formål kan være med-lemmer – enkeltpersoner, virksomheder, organisa-tioner, kommuner m.fl.
2 Målgruppen er alle der er visiteret til fleksjob eller under udredning samt førtidspensionister i job med løntilskud (tidligere skånejobbere)2. Målgruppen er alle der er visiteret til fleksjob eller under udredning samt førtidspensionister i job med løntilskud (tidligere skånejobbere)
3 Medlemmer der er eller overgår til fleksydelse, efterløn, førtidspension eller folkepension, kan fortsætte medlemskabet af LAFS til ½ kontingent. Dette gælder også nye medlemmer.3. Medlemmer der er eller overgår til fleksydelse, efterløn, førtidspension eller folkepension, kan fortsætte medlemskabet af LAFS til ½ kontingent. Dette gælder også nye medlemmer.
4 Eksklusion
a Såfremt et medlem handler mod LAFS Lands-forenings interesser, vil Hovedbestyrelsen fremsende en skriftlig advarsel til medlemmet, hvor det præciseres hvilken handling, der har givet anledning til advarslen
b Hvis medlemmet fortsætter sin adfærd, vil medlemmet blive indstillet til eksklusion af foreningenb. Hvis medlemmet fortsætter sin adfærd, vil medlemmet blive indstillet til eksklusion af foreningen
c Hovedbestyrelsen kan i særlige tilfælde, og ved enighed, ekskludere et medlem uden for-udgående varsel, såfremt fortsat medlemskab af LAFS kan skade foreningens arbejdec. Hovedbestyrelsen kan i særlige tilfælde, og ved enighed, ekskludere et medlem uden for-udgående varsel, såfremt fortsat medlemskab af LAFS kan skade foreningens arbejde
d

Det tidligere medlem kan herefter få prøvet sin sag på førstkommende generalforsamlingd. Det tidligere medlem kan herefter få prøvet sin sag på førstkommende generalforsamling

 

§7

Hæftelse

1 Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den af foreningen til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.1. Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den af foreningen til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.
2

Det påhviler hovedbestyrelsen at der til enhver tid forefindes en bestyrelsesansvarsforsikring.

 

§8

Opløsning af foreningen

1 Foreningen kan kun opløses på 2 hinanden følgende generalforsamlinger – en ordinær og en ekstraordinær generalforsamling.
2 Opløsning kan kun ske, hvis mindst 2/3 af de fremmødte og stemmeberettigede medlemmer, stemmer for forslaget på de 2 generalforsamlinger
3 Hvis foreningen opløses, skal generalforsamlingen overdrage en eventuel formue til en organisation med et humanitært og / eller socialt sigte i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

 

LAFS website benytter cookies og andre teknologier til statistik og optimering af indhold. Du kan altid slette cookies fra lafs.dk igen. Via linket nedenfor, kan du læse hvordan.
Hvordan LAFS benytter teknologien, og hvordan du er beskyttet, kan du læse om her.
Forstået