Ny lov sikrer hjælp til lønmodtagere i øget risiko ved smitte med covid-19

Kilde: Star.dk

En ny lov giver ret til sygedagpenge for lønmodtagere, der er i øget risiko ved smitte med covid-19, eller som er pårørende til – og deler husstand med – en person i øget risiko ved smitte med covid-19. Arbejdsgiveren kan få refusion .

Et enigt Folketing vedtog den 20. maj 2020 en ændring af sygedagpengeloven, som betyder, at der i en midlertidig periode vil være ret til sygedagpenge for henholdsvis:

  • lønmodtagere, der er i øget risiko ved smitte med covid-19
  • lønmodtagere, som er pårørende til – og deler husstand med – personer, der er i øget risiko ved smitte med covid-19.

Arbejdsgiveren kan få refusion.

Der skal foreligge lægedokumentation, og arbejdsgiveren skal erklære, at det ikke er muligt at indrette arbejdspladsen eller at ændre lønmodtagerens arbejdsopgaver på en sådan måde, at arbejdet kan udføres i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger for personer, der er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med covid-19. Arbejdsgiver skal desuden erklære, at lønmodtageren fritages helt fra sin arbejdsforpligtelse. 

Lønmodtageren skal opfylde betingelserne for ret til sygedagpenge, herunder beskæftigelseskravet over for kommunen, undtagen kravet om uarbejdsdygtighed.

Reglerne træder i kraft den 20. maj og gælder til og med 31. august 2020.

L 190 Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge (nyt vindue)

Du kan læse mere om reglerne her:

Præsentation af nye regler om hjælp til personer i corona-risikogruppen og deres pårørende (pdf) (nyt vindue )

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vil desuden snarest muligt udsende en vejledning til loven.

Alder for folkepension er hævet

Så er alderen for hvornår man kan gå på folkepension blevet hævet til 66 år pr. 1. juli 2020

Dette har også betydning for hvornår man kan gå på efterløn/ fleksydelse.

Bemærk, at hvis du er på ledighedsydelse når du rammer efterløns/fleksydelsesalderen, betyder det at du sammenlagt kan modtage den højeste ledighedsydelse i 6 måneder, derefter går du ned på ledighedsydelse på kontanthjælpssats, med mindre du har betalt til efterlønsordningen/fleksydelsesordningen og kan overgå til fleksydelse.

 

 Hvad gælder for dig? 

I skemaet herunder kan du se din folkepensionsalder og mulige efterlønsalder, som reglerne er i dag. 

Du kan også se, hvornår du kan begynde at få din egen pensionsopsparing udbetalt. Bemærk, at du – uanset  din alder i dag – kan begynde udbetaling som 60-årig, hvis din pensionsordning er oprettet før 1. maj 2007. 

 *60 år for pensionsordninger oprettet før 1. maj 2007 

**Pensionsaldrene vurderes hvert femte år. Næste gang er i 2020. 

Seniorpension

Lovændring pr. 1. januar 2020.

Fastholdelsesfleksjob for seniorer

Vær opmærksom på lovændringen pr. 1. januar 2020, der giver mulighed for at søge seniorpension 6,5 år før din pensionsalder.

Betingelserne for bevilling af seniorpension er

  • højst 6 år til folkepensionsalder,
  • har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet med sammenlagt mindst 20-25 års beskæftigelse (Ansættelse i fleksjob betragtes som fuldtidsbeskæftigelse uanset den ugentlige arbejdstid).
  • arbejdsevnen er varigt nedsat til højst 15 timer om ugen i forhold til seneste job.

I orienteringen fra Beskæftigelsesministeriet til kommunerne skriver ministeriet, at borgere, der er visiteret til fleksjob, som reglen vil kunne anses for at opfylde kravet om nedsat arbejdsevne, hvis den effektive arbejdstid er på 15 timer ugentligt eller derunder – men at der skal foretages en konkret vurdering af, om borgeren opfylder kravene.

Hvis du overvejer at søge seniorpension, så skal du henvende dig hos din kommune.

Klik her og du bliver ført over til hele teksten i lovændringen.

Der er nye regler for fastholdelsesfleksjob for borgere over 60 år.
Med reformen af førtidspension og fleksjob fra 2013, blev reglerne for ”fastholdelsesfleksjob” strammet. Det blev nu et krav, at man skulle have været ansat 12 måneder under virksomhedens sociale kapitler eller på særlige vilkår, for at få tilkendt et fastholdelsesfleksjob. Flere organisationer – herunder LAFS – gjorde allerede i 2012 i deres høringssvar til ministeren opmærksom på, at det ville blive ualmindeligt svært at få bevilget et fastholdelsesfleksjob på de vilkår. Og vi fik desværre ret. Det har vist sig at være meget svært at fastholde syge ansatte i 12 måneder på særlige vilkår, da de fleste arbejdsgivere hverken har ressourcer eller økonomi til at fastholde en syg medarbejder i så lang tid. 
Der er nu komme lempeligere krav til fastholdelsesfleksjob for borgere over 60 år fra 1. januar 2020. Med lovændringen fritages seniorer for dokumentationskravet om ansættelse i 12 måneder på særlige vilkår eller under de sociale kapitler. 
Personer med mindre end 6 år til folkepensionsalderen vil dermed uden videre kunne blive ansat i et fastholdelsesfleksjob på deres hidtidige arbejdsplads. Der skal dog stadig tages stilling til, om arbejdsevnen er væsentligt og varigt nedsat i et sådant omfang, så det ikke er muligt at arbejde på normale vilkår i ethvert erhverv på arbejdsmarkedet. 

Klik her og du bliver ført over til hele teksten i lovændringen.

Arbejdsgiverbetalt pension og funktionærstatus

LAFS får ofte henvendelser fra medlemmer, der har fået oplyst, at de ikke har krav på arbejdsmarkedspension. Og det på trods af at deres kolleger har arbejdsgiverbetalt pension.  Problematikken opstår særligt for de fleksjobansatte, der har et lavt ugentligt timetal, da der i mange overenskomster står, at ansatte under 8 timer ugentligt ikke har krav på pension. 
Dette gælder IKKE for fleksjobansatte. Det fremgår tydeligt af ”vejledningen om fleksjob” stk. 8.4, der siger ”Hvis der indbetales til pension for de øvrige ansatte i virksomheden, skal det også gælde for den ansatte i fleksjob”. Det gælder for øvrigt også alle andre ansættelsesvilkår der gælder for virksomhedens ansatte – herunder fx løn, tillæg, opsigelsesvarsler, arbejdstidens placering, ferie, pension, barsel m.v. Der gælder altså de samme ansættelsesvilkår for dig som for dine kolleger.
 
Der kan opstå samme problematikker, hvis du er ansat som på funktionærområdet – f.eks. i butik, kontor eller lignende. Funktionærloven gælder for ordinært ansatte ved ansættelse over 8 timer ugentligt, men som fleksjobansat er du funktionær uanset dit ugentlige timetal.
 
LAFS anbefaler i øvrigt, at du tager kontakt til din faglige organisation, hvis du har fagretslige spørgsmål.

Klik på billedet og du bliver ført over til hele teksten i lovændringen.

Klik på billedet og du bliver ført over til hele teksten i lovændringen.

Ny vejledning om fleksjob mv.

pr. 25. november 2019

Vejledningen knytter sig til kapitel 20 om fleksjob i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og omhandler de regler, der trådte i kraft den 1. januar 2013 som følge af reformen af førtidspension og fleksjob. Vejledningen omhandler endvidere reglerne om indsatsen for ledige i fleksjobordningen, der fremgår af afsnit III-IV i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

læs mere her

Øvrige links

Fleksjobberegner www.hyrrokin.dk

Vejledning om satser 2019

Ledige fleksjob, FB gruppe der samler ledige fleksjob i hele landet

Vejledning om fleksjob fra retsinformation.

Principafgørelser Ankestyrelsen udsender og offentliggør visse afgørelser i anonymiseret form som principafgørelser.

Resourseforløbsydelse  læs her om reglerne for Resourseforløb.

Den sociale ankestyrelse er øverste klageinstans på velfærdsområdet.

www.borger.dk er din indgang til hele det offentlige Danmark. På borger.dk kan du finde information og betjene dig selv over for det offentlige.
www.sygeguide.dk er et nyt site der er lavet i samarbejde mellem flere faglige organisationer.

Fleksjob HK

SR-bistand – social rådgivning og bistand, Frivilligcenter SR-Bistand kan med over 30 års erfaring yde dig social, juridisk eller psykologisk rådgivning.
Diskus rapporten.

Arbejdsmarkedsstyrelsen – Handicap – overblik over mulighederne.
www.ijobnu.dk – den direkte vej mellem virksomheder og mennesker med nedsat funktionsevne. Her finder du masser af nyttige informationer, der er med til at fremme enhver ansættelse – uanset om du er Jobsøger eller Arbejdsgiver.

www.cabiweb.dk er et selvejende viden- og formidlingscenter under Beskæftigelsesministeriet – baseret på faglig uafhængighed. Vores mål er at øge rummeligheden på arbejdsmarkedet.

www.dukh.dk hvis du har et handicap og er i tvivl om dine rettigheder i forhold til myndighederne, kan du kontakte os og få gratis rådgivning.

Beskæftigelsesankenævnet behandler klager over afgørelser, der er truffet af kommunerne eller staten i jobcentrene om dine rettigheder og pligter efter sociallovgivningen og arbejdsmarkedslovgningen.

Handicapidrættens Videnscenter Formålet med centret er at medvirke til en kvalitetsforbedring af arbejdet med handicappede blandt professionelle.

www.retsinformation.dk er det netsted, som giver borgerne adgang til det fælles statslige retsinformationssystem.

LAFS website benytter cookies og andre teknologier til statistik og optimering af indhold. Du kan altid slette cookies fra lafs.dk igen. Via linket nedenfor, kan du læse hvordan.
Hvordan LAFS benytter teknologien, og hvordan du er beskyttet, kan du læse om her.
Forstået