Hvad er job med løntilskud for førtidspensionister?

Job med løntilskud til førtidspensionister blev tidligere kaldt skånejob med løntilskud.

Et job med løntilskud til førtidspensionister er som de tidligere skånejob med løntilskud en stilling på særlige vilkår. Det særlige er, at man aftaler sig frem til lønnen og arbejdsvilkårene.

Job med løntilskud til førtidspensionister kan oprettes til personer, der får førtidspension efter lov om social pension. Der er altså tale om et tilbud til personer, der modtager førtidspension, i modsætning til fleksjob, der oprettes til personer, som ikke modtager førtidspension.
Det er en betingelse for at få et job med løntilskud, at man ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på nedsat tid på normale vilkår på arbejdsmarkedet.

Hvem har ansvaret?
Det er den kommune, hvor førtidspensionisten bor, der har ansvaret for oprettelse af job med løntilskud. Job med løntilskud kan både tilbydes på fuldtid og på deltid. Det er et krav, at tilbuddet skal være rimeligt. Det er kommunen, der vurderer, hvad der er et rimeligt tilbud.

Hvor oprettes job med løntilskud?
Job med løntilskud kan oprettes hos private og offentlige arbejdsgivere. Job med løntilskud kan oprettes inden for alle erhvervstyper, bortset fra de undtagelser, der gælder som følge af EU-reglerne. Der kan dog ikke oprettes job med løntilskud i en virksomhed, der er ejet af personens ægtefælle, registrerede partner eller samlever.
Der kan ikke ansættes en person i et job med løntilskud, før spørgsmålet har været drøftet på virksomheden – det vil sige mellem ledelsen og repræsentanter for virksomhedens ansatte. Det er et krav, at der er et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte uden løntilskud og antallet af ansatte med løntilskud (fleksjob er undtaget).

Det er en betingelse for ansættes af en person i job med løntilskud, hos såvel private som offentlige arbejdsgivere, at der er tale om merbeskæftigelse. Det vil sige, at ansættelsen af personen i løntilskud skal medfører en nettoudvidelse af medarbejderne.

Man kan også ansætte en person i løntilskud, hvis der er blevet en stilling ledig på grund af:

– Frivillig afgang, fx hvis en tidligere medarbejder selv siger op
– Hvis en medarbejder stopper sin ansættelse på grund af alder
– Frivillig nedgang i arbejdstid, hvis fx en medarbejder selv ønsker at få nedsat tid
– Afskedigelse af en medarbejder på grund af forseelse, det kan fx være hvis den ansatte har stjålet fra arbejdspladsen.
Det skal fremgå af arbejdsgiverens tilbud, at der er enighed mellem arbejdsgiver og ansatte om, at der er tale om merbeskæftigelse.
Kriterier for godkendelse.

Følgende kriterier skal opfyldes for, at en person kan godkendes til et job med løntilskud:
– Personen skal være under 65 år (hvis personen er fyldt 60 år inden den 1. juli 1999, skal personen være under 67 år).
– Personen skal modtage førtidspension.
– Personen må ikke kunne fastholde eller opnå beskæftigelse på nedsat tid på det ordinære arbejdsmarked.

Det er kommunen, der vurderer, om en person opfylder kriterierne for at blive godkendt til et job med løntilskud.
En person, der har søgt førtidspension, men ikke fået den tilkendt, er ikke berettiget til et job med løntilskud. Det har ikke betydning for oprettelsen af et job med løntilskud, at personen samtidig med førtidspensionen eventuelt modtager erstatning for erhvervsevnetab efter lov om forsikring mod følge af arbejdsskade. Det har heller ikke betydning for oprettelsen af et job med løntilskud, at personen samtidig med førtidspensionen modtager invalidepension fra en privat pensionsordning eller en tjenestemandspension.
Man skal være opmærksom på, at der skal være sammenhæng mellem en persons arbejdsevne og job. Der kan således være personer, hvis arbejdsevne er så nedsat, at de ikke kan ansættes i et job med løntilskud. For denne persongruppe er der mulighed for beskæftigelse på beskyttede værksteder, ved frivilligt arbejde m.m.

Løn og arbejdsvilkår:
Når et ansættelsesforhold med løntilskud aftales, skal der oprettes en ansættelseskontrakt eller et ansættelsesbrev, hvor løn og arbejdsvilkår beskrives. I papiret skrives ligeledes, i hvor lang en periode kommunen har bevilget løntilskuddet.
Hvis arbejdsgiveren eller arbejdstageren efterfølgende ønsker at stoppe ansættelsesforholdet, anvendes reglerne i de gældende overenskomster og lovgivningen.
Ansatte i job med løntilskud er omfattet af lovgivningen for lønmodtagere, medmindre de enkelte love herom har undtaget denne gruppe. Det vil fx sige, at ansatte i job med løntilskud er omfattet af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, lov om ferie og arbejdsskadeloven. Ansatte i job med løntilskud er dog ikke omfattet af lønmodtagerlovgivningen i følgende tilfælde: lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. § 53, der vedrører betingelserne for ret til arbejdsløshedsdagpenge. Det står i § 53, stk. 3, at arbejde, hvor der ydes offentlig støtte, ikke medregnes i optjening af ret til arbejdsløshedsdagpenge. Det betyder, at en person ansat i et job med løntilskud ikke kan få udbetalt arbejdsløshedsdagpenge i tilfælde af ledighed.

Løn:
Lønnen aftales mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren i samarbejde med de faglige organisationer. Bliver personen ansat inden for et område, der ikke er dækket af en faglig overenskomst, aftales lønnen med den faglige organisation, der er tættest på området.
Det er arbejdsgiveren, der udbetaler lønnen til arbejdstageren. For arbejdstageren indgår lønnen som almindelig skattepligtig indkomst. Arbejdstageren får samtidig med lønnen for jobbet også udbetalt sin førtidspension. Størrelsen af pensionen kan dog påvirkes af lønindtægten. Førtidspension er også almindelig skattepligtig indkomst.
Løntilskud.
Kommunen betaler et løntilskud til arbejdsgiveren.

LAFS website benytter cookies og andre teknologier til statistik og optimering af indhold. Du kan altid slette cookies fra lafs.dk igen. Via linket nedenfor, kan du læse hvordan.
Hvordan LAFS benytter teknologien, og hvordan du er beskyttet, kan du læse om her.
Forstået