Det politiske arbejde 1. halvår af 2019

Vi fortsætter samarbejdet i Værdig reform Der har været afholdt en del møder med politikerne på Christiansborg og med flere fagforbund I januar afholdt vi møde med Fagforbundet 3F, hvor vi drøftede mulighederne for et tættere samarbejde, vi arbejder videre hermed. I forlængelse af samarbejdet i Værdig reform, har vi afholdt fællesmøde med 3F og FOA, hvor vi b.la. drøftede nogle af de problematikker som er gælden-de for alle vores medlemmer der er visiteret til fleksjob eller er under afklaring.

På mødet blev det aftalt at vi ville søge foretræde for Folketingets Beskæftigelsesudvalg, hvor vi på mødet ville fremlægge dokumentation på den løndumping / misbrug af ordningen ift. beregning af den effektive arbejdstid.
3F, FOA og LAFS var til samlet foretræde i januar, hvor et medlem fra 3F fremlagde sin sag, som 3F havde anlagt og vundet ved domstolene, da det var i strid med gældende regler, at arbejdsintensiteten var fastsat.
FOA og LAFS havde en del andre eksempler med – og der var fremsendt flere eksempler forud for mødet til beskæftígelsesordførerne, hvor det b.la. i et af eksem-plerne klart fremgik, at den nedsatte effektivitet ikke havde noget med den enkelte medarbejders skåne-hensyn at gøre, men at den effektive arbejdstid var fastsat alene på baggrund af virksomhedens økonomi.

Der var flere af beskæftígelsesordførerne som var rystet over den klare dokumentation på misbrug af ordningen, og flere nævnte at det ville de tage med i det videre arbejde med evalueringen, da det aldrig havde været intentionen med den regel. At det skulle føre til løndumping eller misbrug af den enkelte fleksjobansatte. Den seneste tid har været præget af, at der skulle afholdes valg i juni måned, vi har fremsendt forskelli-ge dokumenter til beskæftigelsesministeren men pga. valget har vi ikke fået svar på vores henvendelser.

Efter valget den 5. juni 2019:

Danmark har efter valget den 5. juni fået en ny rege-ring. LAFS har skrevet til den nye beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard fra S, og budt ham velkommen og præsenteret LAFS, og at vi glæder os til det fremti-dige samarbejde. LAFS har endvidere skrevet til alle de nye beskæftígel-sesordførere og budt dem velkommen, vi har ligele-des præsenteret LAFS, også her skrevet at vi glæder os til det fremtidige samarbejde, og at vi efter sommerfe-rien vil kontakte dem med henblik på et møde.

LAFS website benytter cookies og andre teknologier til statistik og optimering af indhold. Du kan altid slette cookies fra lafs.dk igen. Via linket nedenfor, kan du læse hvordan.
Hvordan LAFS benytter teknologien, og hvordan du er beskyttet, kan du læse om her.
Forstået