Det politiske arbejde

Et af LAFS hovedformål, at forbedre vilkårene for Fleks- og skånejobbere. Og lige nu, er det ekstra vigtigt at vi gør vores indflydelse gældende, da Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard har bebudet, at han i løbet af foråret indkalder forligspartierne bag lovændringerne fra 2013 til forhandlinger om en reform af lovgivningen. Derfor foregår en stor del af vores politiske arbejde i øjeblikket på Christiansborg, hvor LAFS har haft en del møder med bl.a. partiernes beskæftigelsesordførere og socialordførere. Formålet med vores møder er, at gøre opmærksom på de udfordringer og uhensigtsmæssigheder lovgivningen har medført. Det virker som om, at ministeren indtil videre har

mest fokus på ressourceforløbene og de problemer de medfører for syge borgere – og med løn og effektivitetsudmålingen, som for mange fleksjobansatte ender i ansættelsesforhold tæt på social dumping. Begge dele er reelle problemer, der bør tages hånd om. I LAFS mener vi dog, at der også er andre problemer, der er vigtige og bør tages op i forligskredsen – bl.a. problemer med uddannelsesmuligheder for fleksjobbere, den høje arbejdsløshed blandt fleksjobbere (ca 17,2% mod 3,8% ordinært ansatte), vores lave pensionsindbetaling m.m. Derfor arbejder videre på Christiansborg og har stadig en del møder i kalenderen

Foretræde på Christiansborg 

Foretræde

Onsdag d. 16. september 2020

LAFS var repræsenteret af Hanne Rasmussen og Michael Pedersen
Onsdag havde LAFS foretræde for Beskæftigelsesudvalget om udvalgte kommuners ulovlige sagsbehandling. Vi kunne fremlægge skriftlig dokumentation for følgende:

  • Mens hovedparten af landets 25 største kommuner tillader fleksjob i ægtefælles virksomhed uanset selskabsform, så siger nogle kommuner NEJ til fleksjob i ægtefælles virksomhed. Eksempelvis i ApS og A/S.

  • De øverste styrelser på området, STAR og Ankestyrelsen, tolker reglerne forskelligt.  STAR siger JA til muligheden for fleksjob i ægtefælles virksomhed uanset selskabsform, mens Ankestyrelsen siger NEJ.

Vi mødte stor lydhørhed i Beskæftigelsesudvalget, hvor medlemmer anerkendte problemet. Hvis udvalget, ligesom flertallet af landets 25 største kommuner, mener, at det skal være muligt at få et fleksjob i ægtefælles virksomhed uanset selskabsform, så ved medlemmerne nu:

  • at nogle kommuner bryder loven og giver uretmæssige afslag til borgere
  • at Ankestyrelsen handler på forkert grundlag og giver forkerte afgørelser
  • at en række borgere skal ha’ genoptaget deres sager
  • at reglerne skal gøres krystalklare for borgere, kommuner og styrelser

Nedenfor kan du læse besvarelserne.

Svar fra Beskæftigelsesministeren

Beskæftigelsesudvalget har i brev af 17. september stillet følgende spørgsmål nr. 431 (alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet af beskæftigelsesudvalget.

Spørgsmål nr. 431:

” Vil ministeren kommentere på BEU alm. del bilag 378 om muligheden for fleks-jobansættelse i ægtefælles virksomhed, herunder besvare følgende spørgsmål:

  • Hvad er gældende regler for ansættelse af fleksjobbere i ægtefælles virksomhed, og har det betydning, hvordan virksomheden er registreret?
  • Hvad vil ministeren gøre for at sikre, at kommunerne tolker de gældende regler ens?
  • Mener ministeren, at Ankestyrelsen tolker de gældende regler korrekt, når de tillægger henvisningen til kildeskatteloven, så stor betydning i deres afgørelser?
  • Er ministeren enig med Landsforeningen af Fleks- & Skånejobbere i, at et enkelt pennestrøg i den gældende bekendtgørelse vil kunne tydeliggøre reglerne og sikrer ens praksis i kommunerne? ”

Link til: Ministerens svar på BEU 431 vedr. ansættelse i ægtefælles virksomhed okt. 2020

Svar:
Som fleksjobvisiteret kan man alene blive ansat i fleksjob i ægtefællens virksom-hed, hvis der er tale om en personligt ejet virksomhed, dvs. at virksomheden drives for egen regning og risiko. Det er således ikke en mulighed efter de gældende reg-ler, at få fleksjob i ægtefælles virksomhed, hvis virksomheden fx er et APS eller A/S. For at blive ansat i fleksjob i ægtefællens virksomhed skal der indgås en løn-aftale efter Kildeskattelovens § 25 A, stk. 7, som tillægges skattemæssig virkning. Derudover skal begge deltage i driften af virksomheden. Dette er i overensstemmelse med Ankestyrelsens fortolkning af reglerne.

Reglerne har til formål at reducere risikoen for misbrug med fleksjobordningen, så man fx ikke kan oprette tomme selskaber, hvor man ansætter sin ægtefælle i et fleksjob. Det synes jeg egentlig er meget hensigtsmæssigt, og jeg mener ikke, at der er grundlag for at ændre på reglerne.

Det er dog vigtigt, at reglerne fortolkes ens på tværs af kommunerne. Jeg har således bedt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udarbejde en skrivelse til samtlige kommuner, hvor der redegøres for de gældende regler. Derudover vil jeg med interesse følge udviklingen på området.

Venlig hilsen

Peter Hummelgaard

LAFS response til beskæftigelsesministerens svar

Til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard

Hvidovre den 18. oktober 2020

Emne: Beskæftigelsesministeren sender fyreseddel til mindst 400 borgere i fleksjob

Kære Peter Hummelgaard

Vi er rystede over dit svar på “Spørgsmål nr. 431” fra Folketingets

Beskæftigelsesudvalg vedrørende fleksjob i ægtefælles virksomhed:

www.ft.dk/samling/20191/almdel/beu/spm/431/svar/1701109/2263152.pdf.

Derfor vil vi gerne, hvis du vil svare på følgende:

Hvad der skal ske med de mange fleksjobvisiterede borgere, der nu er ansat ulovligt i ægtefælles ApS eller A/S, når praksis skærpes efter dit ønske?

Vores bedste vurdering er, at konsekvensen af dit svar er en fyreseddel til mindst 400 borgere, der i dag er ansat i fleksjob i ægtefælles virksomhed under selskabsformerne A/S og ApS.

Vurderingen sker bl.a. på basis af aktindsigter i 25 af landets største kommuner, som tidligere er sendt til medlemmerne af Folketingets Beskæftigelsesudvalg.

Kun tre kommuner (Silkeborg, Aarhus og Vejle) svarer klart, at fleksjob i ægtefælles virksomhed kun tillades, hvis virksomheden er privatejet.

Nu skal de 22 øvrige kommuner skærpe praksis. Eksempelvis er 29 borgere ansat i ApS og A/S alene i Herning Kommune.

Med dit svar vælger du effektivt at begrænse jobmulighederne for borgere i fleksjob. I dag er over 17 procent fleksjobvisiterede ledige. Konsekvensen af din beslutning er, at endnu flere vil stå uden for arbejdsmarkedet i fremtiden.

Vi er rystede over din argumentation:“Reglerne har til formål at reducere risikoen for misbrug med fleksjobordningen, så man fx ikke kan oprette tomme selskaber, hvor man ansætter sin ægtefælle i et fleksjob”.

Du vælger at argumentere efter laveste fællesnævner med udgangspunkt i, at borgere i fleksjob vil snyde. Det tager vi kraftigt afstand fra og vil opfordre dig til også at svare på følgende:

1. Har du dokumentation, der viser omfanget af misbrug med fleksjobordningen ifm. fleksjob i ægtefælles virksomhed?

Hvis ja – vil du sende dokumentation til os?

2. Har du dokumentation der viser omfanget af, at ægtefæller opretter tomme selskaber, hvori ægtefællen ansættes i fleksjob?

Hvis ja – vil du sende dokumentation til os?

Vi vil naturligvis fortsat forfølge problemstillingen og stille os til rådighed for et møde med dig hurtigst muligt, hvor vi kan drøfte problematikken og de mulige følgevirkninger af din skærpelse af reglerne på dette område.

Vi håber samtidig, at du vil bede Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om at vente med at sende skrivelse til samtlige kommuner, indtil du har drøftet sagen yderligere med os.

Vi ser frem til hurtigt svar.

På LAFS vegne

Merete Hornecker, Formand

Hanne Rasmussen, Sekretariatschef

Link til Svar til Peter Hummelgaard oktober 2020 vedr. ændring af regler for ansættelse i ægtefælles virksomhed_1

Brev til Beskæftigelsesudvalget medlemmer

Kære medlem af Beskæftigelsesudvalget

Hvidovre den 18. oktober 2020

Emne: Beskæftigelsesministeren sender fyreseddel til mindst 400 borgere i fleksjob

Vi er rystede over beskæftigelsesminister Peter Hummelgaards svar på “Spørgsmål nr. 431” fra Folketingets Beskæftigelsesudvalg vedrørende fleksjob i ægtefælles virksomhed:

www.ft.dk/samling/20191/almdel/beu/spm/431/svar/1701109/2263152.pdf.

Vores bedste vurdering er, at konsekvensen af beskæftigelsesministerens svar er en fyreseddel til mindst 400 borgere, der i dag er ansat i fleksjob i ægtefælles virksomhed under selskabsformerne A/S og ApS.

Vurderingen sker bl.a. på basis af aktindsigter i 25 af landets største kommuner, som tidligere er sendt til udvalgets medlemmer. Kun tre kommuner (Silkeborg, Aarhus og Vejle) svarer klart, at fleksjob i ægtefælles virksomhed kun tillades, hvis virksomheden er privatejet. Nu skal de 22 øvrige kommuner skærpe praksis.

Eksempelvis er 29 borgere ansat i ApS og A/S alene i Herning Kommune.

I dag er over 17 procent fleksjobvisiterede ledige. Konsekvensen af ministerens handling er, at endnu flere vil stå uden for arbejdsmarkedet i fremtiden. Samtidig vælger beskæftigelsesministeren effektivt med sit svar at begrænse de fremtidige jobmuligheder for fleksjobvisiterede borgere. Eksempelvis:

Forestil dig at din ægtefælle ejer et ApS med 50 medarbejdere. Virksomheden mangler endnu en kvalificeret medarbejder, og du er et perfekt match. Du er tilkendt fleksjob og ægtefælles virksomhed står klar med ansættelseskontrakt, lønaftale osv.

Denne ansættelse siger beskæftigelsesministeren NEJ til, da hensigten med ansættelsen kan være at snyde.

Vi er rystede over beskæftigelsesministerens argumentation: “Reglerne har til formål at reducere risikoen for misbrug med fleksjobordningen, så man fx ikke kan oprette tomme selskaber, hvor man ansætter sin ægtefælle i et fleksjob”.

2 Beskæftigelsesministeren vælger at argumentere efter laveste fællesnævner med udgangspunkt i, at borgere i fleksjob vil snyde. Det tager vi kraftigt afstand fra.

Med baggrund i ovenstående håber vi, at du vil svare på følgende spørgsmål:

Er du enig i ministerens vurdering?

o Hvis ja – hvad skal konsekvensen være for de borgere, der aktuelt er ansat i fleksjob i ægtefælles ApS og A/S?

o Hvis nej – hvad vil du gøre nu?

§ Vil du kalde ministeren i samråd?

Er du bekendt med dokumentation der viser omfanget af misbrug med fleksjobordningen ifm. fleksjob i ægtefælles virksomhed?

o Hvis ja – vil du sende dokumentation til os?

Er du bekendt med dokumentation der viser omfanget af, at ægtefæller opretter tomme selskaber, hvori ægtefællen ansættes i fleksjob?

o Hvis ja – vil du sende dokumentation til os?

Vi er rystede og vil naturligvis fortsat forfølge problemstillingen. Ligesom vi naturligvis stiller os til rådighed for et møde med dig og/eller udvalget, hvor vi kan drøfte problematikken og de mulige følgevirkninger af ministerens skærpelse af reglerne på dette område.

Vi håber, du vil svare på vores henvendelse hurtigt, da beskæftigelsesministeren svarer, at han allerede “har bedt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udarbejde en skrivelse til samtlige kommuner, hvor der redegøres for de gældende regler”. Derfor er det afgørende, at vi handler hurtigt.

Med håb om hurtigt svar – på forhånd tak!

På LAFS vegne

Merete Hornecker, Formand

Hanne Rasmussen, Sekretariatschef

LAFS invitation til Peter Hummelgaard 2. december 2019 – og svar fra ministeren

Brev fra LAFS til Peter Hummelgaard Thomsen

2. december 2019

Emne: Til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard Thomsen

Kære Peter Hummelgaard Thomsen.

Jeg takker for dit svar af den, 12. november 2019 på min henvendelse vedr. jobrotationsordningen, og det er utroligt glædeligt, at ledige fleksjobvisiterede nu bliver omfattet af ordningen. Dette åbner uvilkårligt jobmuligheder for ledige fleksjobbere.

Landsforeningen Af Fleks- og Skånejobbere har eksisteret siden 2001, og vi repræsenterer i dag fleksjobbere, sygemeldte og førtidspensionister. Vi har en bred vifte af tilbud til denne gruppe, som vi gerne vil præsentere for dig, og vil i den r

forbindelse gerne invitere dig til et møde, hvor vi vil fortælle om løsningsforslag og metoder der kan afbøde konsekvenser som reformen af førtidspension og fleksjob har haft for rigtig mange berørte i denne gruppe. Vi vil også fortælle om de metoder vi anvender for at hjælpe denne gruppe videre i deres livs- og arbejdssituation. Da vi ved at der fortsat arbejdes på evalueringen af reformen, håber vi, at du kan finde tid til et kort besøg i det nye år på vores sekretariat i Hvidovre. Med ønske om en glædelig jul og et godt nytår. På vegne af Landsforeningen Af Fleks- og Skånejobbere Med venlig hilsen Hanne Rasmussen Sekretariatsleder

Efter valget 5. juni 2019

Danmark har efter valget den 5. juni fået en ny rege-ring. LAFS har skrevet til den nye beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard fra S, og budt ham velkommen og præsenteret LAFS, og at vi glæder os til det fremti-dige samarbejde.

LAFS har endvidere skrevet til alle de nye beskæftígel-sesordførere og budt dem velkommen, vi har ligele-des præsenteret LAFS, også her skrevet at vi glæder os til det fremtidige samarbejde, og at vi efter sommerfe-rien vil kontakte dem med henblik på et møde.

Værdig Reform

Vi fortsætter samarbejdet i Værdig reform Der har været afholdt en del møder med politikerne på Christiansborg og med flere fagforbund I januar afholdt vi møde med Fagforbundet 3F, hvor vi drøftede mulighederne for et tættere samarbejde, vi arbejder videre hermed. 

 

I forlængelse af samarbejdet i Værdig reform, har vi afholdt fællesmøde med 3F og FOA, hvor vi b.la. drøftede nogle af de problematikker som er gældende for alle vores medlemmer der er visiteret til fleksjob eller er under afklaring.

På mødet blev det aftalt at vi ville søge foretræde for Folketingets Beskæftigelsesudvalg, hvor vi på mødet ville fremlægge dokumentation på den løndumping / misbrug af ordningen ift. beregning af den effektive arbejdstid.
3F, FOA og LAFS var til samlet foretræde i januar, hvor et medlem fra 3F fremlagde sin sag, som 3F havde anlagt og vundet ved domstolene, da det var i strid med gældende regler, at arbejdsintensiteten var fastsat.
FOA og LAFS havde en del andre eksempler med – og der var fremsendt flere eksempler forud for mødet til beskæftígelsesordførerne, hvor det

b.la. i et af eksemplerne klart fremgik, at den nedsatte effektivitet ikke havde noget med den enkelte medarbejders skåne-hensyn at gøre, men at den effektive arbejdstid var fastsat alene på baggrund af virksomhedens økonomi.

Der var flere af beskæftígelsesordførerne som var rystet over den klare dokumentation på misbrug af ordningen, og flere nævnte at det ville de tage med i det videre arbejde med evalueringen, da det aldrig havde været intentionen med den regel. At det skulle føre til løndumping eller misbrug af den enkelte fleksjobansatte. Den seneste tid har været præget af, at der skulle afholdes valg i juni måned, vi har fremsendt forskelli-ge dokumenter til beskæftigelsesministeren men pga. valget har vi ikke fået svar på vores henvendelser.

LAFS website benytter cookies og andre teknologier til statistik og optimering af indhold. Du kan altid slette cookies fra lafs.dk igen. Via linket nedenfor, kan du læse hvordan.
Hvordan LAFS benytter teknologien, og hvordan du er beskyttet, kan du læse om her.
Forstået