Det politiske arbejde

Et af LAFS hovedformål, at forbedre vilkårene for Fleks- og skånejobbere. Og lige nu, er det ekstra vigtigt at vi gør vores indflydelse gældende, da Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard har bebudet, at han i løbet af foråret indkalder forligspartierne bag lovændringerne fra 2013 til forhandlinger om en reform af lovgivningen. Derfor foregår en stor del af vores politiske arbejde i øjeblikket på Christiansborg, hvor LAFS har haft en del møder med bl.a. partiernes beskæftigelsesordførere og socialordførere. Formålet med vores møder er, at gøre opmærksom på de udfordringer og uhensigtsmæssigheder lovgivningen har medført. Det virker som om, at ministeren indtil videre har

mest fokus på ressourceforløbene og de problemer de medfører for syge borgere – og med løn og effektivitetsudmålingen, som for mange fleksjobansatte ender i ansættelsesforhold tæt på social dumping. Begge dele er reelle problemer, der bør tages hånd om. I LAFS mener vi dog, at der også er andre problemer, der er vigtige og bør tages op i forligskredsen – bl.a. problemer med uddannelsesmuligheder for fleksjobbere, den høje arbejdsløshed blandt fleksjobbere (ca 17,2% mod 3,8% ordinært ansatte), vores lave pensionsindbetaling m.m. Derfor arbejder videre på Christiansborg og har stadig en del møder i kalenderen

LAFS invitation til Peter Hummelgaard 2. december 2019 – og svar fra ministeren

Brev fra LAFS til Peter Hummelgaard Thomsen

2. december 2019

Emne: Til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard Thomsen

Kære Peter Hummelgaard Thomsen.

Jeg takker for dit svar af den, 12. november 2019 på min henvendelse vedr. jobrotationsordningen, og det er utroligt glædeligt, at ledige fleksjobvisiterede nu bliver omfattet af ordningen. Dette åbner uvilkårligt jobmuligheder for ledige fleksjobbere.

Landsforeningen Af Fleks- og Skånejobbere har eksisteret siden 2001, og vi repræsenterer i dag fleksjobbere, sygemeldte og førtidspensionister. Vi har en bred vifte af tilbud til denne gruppe, som vi gerne vil præsentere for dig, og vil i den r

forbindelse gerne invitere dig til et møde, hvor vi vil fortælle om løsningsforslag og metoder der kan afbøde konsekvenser som reformen af førtidspension og fleksjob har haft for rigtig mange berørte i denne gruppe. Vi vil også fortælle om de metoder vi anvender for at hjælpe denne gruppe videre i deres livs- og arbejdssituation.

Da vi ved at der fortsat arbejdes på evalueringen af reformen, håber vi, at du kan finde tid til et kort besøg i det nye år på vores sekretariat i Hvidovre.

Med ønske om en glædelig jul og et godt nytår.

På vegne af Landsforeningen Af Fleks- og Skånejobbere

Med venlig hilsen

Hanne Rasmussen
Sekretariatsleder

Efter valget 5. juni 2019

Danmark har efter valget den 5. juni fået en ny rege-ring. LAFS har skrevet til den nye beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard fra S, og budt ham velkommen og præsenteret LAFS, og at vi glæder os til det fremti-dige samarbejde.

LAFS har endvidere skrevet til alle de nye beskæftígel-sesordførere og budt dem velkommen, vi har ligele-des præsenteret LAFS, også her skrevet at vi glæder os til det fremtidige samarbejde, og at vi efter sommerfe-rien vil kontakte dem med henblik på et møde.

Værdig Reform

Vi fortsætter samarbejdet i Værdig reform Der har været afholdt en del møder med politikerne på Christiansborg og med flere fagforbund I januar afholdt vi møde med Fagforbundet 3F, hvor vi drøftede mulighederne for et tættere samarbejde, vi arbejder videre hermed. 

 

I forlængelse af samarbejdet i Værdig reform, har vi afholdt fællesmøde med 3F og FOA, hvor vi b.la. drøftede nogle af de problematikker som er gælden-de for alle vores medlemmer der er visiteret til fleksjob eller er under afklaring.

På mødet blev det aftalt at vi ville søge foretræde for Folketingets Beskæftigelsesudvalg, hvor vi på mødet ville fremlægge dokumentation på den løndumping / misbrug af ordningen ift. beregning af den effektive arbejdstid.
3F, FOA og LAFS var til samlet foretræde i januar, hvor et medlem fra 3F fremlagde sin sag, som 3F havde anlagt og vundet ved domstolene, da det var i strid med gældende regler, at arbejdsintensiteten var fastsat.
FOA og LAFS havde en del andre eksempler med – og der var fremsendt flere eksempler forud for mødet til beskæftígelsesordførerne, hvor det

b.la. i et af eksemplerne klart fremgik, at den nedsatte effektivitet ikke havde noget med den enkelte medarbejders skåne-hensyn at gøre, men at den effektive arbejdstid var fastsat alene på baggrund af virksomhedens økonomi.

Der var flere af beskæftígelsesordførerne som var rystet over den klare dokumentation på misbrug af ordningen, og flere nævnte at det ville de tage med i det videre arbejde med evalueringen, da det aldrig havde været intentionen med den regel. At det skulle føre til løndumping eller misbrug af den enkelte fleksjobansatte. Den seneste tid har været præget af, at der skulle afholdes valg i juni måned, vi har fremsendt forskelli-ge dokumenter til beskæftigelsesministeren men pga. valget har vi ikke fået svar på vores henvendelser.

LAFS website benytter cookies og andre teknologier til statistik og optimering af indhold. Du kan altid slette cookies fra lafs.dk igen. Via linket nedenfor, kan du læse hvordan.
Hvordan LAFS benytter teknologien, og hvordan du er beskyttet, kan du læse om her.
Forstået