Bilag 1: Ydelser omfattet af obligatorisk pensionsindbetaling

Med indførelsen af en obligatorisk opsparing for en række overførselsindkomster indbetales i 2020 0,3 mia. kr. til ATP stigende til 2,0 mia. kr. i 2025 og 3,8 mia. kr. i 2030 (2019-niveau). De fradragsberettigede indbetalinger medfører en gradvis svækkelse af den offentlige saldo (inkl. adfærd) med ca. 0,2 mia. kr. i 2020 stigende til ca. 1,0 mia. kr. i 2025 stigende til ca. 1,7 mia. kr. i 2030, på grund af udskydelse af skat og tilbageløb af indbetalingerne. Saldovirkningen vil indebære et finansieringsbidrag fra det finanspolitiske råderum inden for målet om strukturel balance i 2025. Saldovirkningen er målt i forhold til grundforløbet i de mellemfristede fremskrivninger, hvor de tidligere fradrag til satspuljen beregningsteknisk indgår som overførselsindkomst fra 2020.
Efterhånden som pensionsopsparingen giver anledning til pensionsudbetalinger, vil øgede skatteindtægter og aftrapning af offentlige pensionsydelser i stigende omfang modvirke den svækkelse af den offentlige saldo, som udskydelsen af skat og tilbageløb af indbetalingerne isoleret set medfører på kort sigt.

Følgende indkomsterstattende overførselsindkomster omfattes af den obligatoriske opsparing.

 • Barsels dagpenge
 • Arbejdsløshedsdagpenge
 • Efterløn 
 • Feriedagpenge 
 • Fleksydelse 
 • Førtidspension 
 • Kontanthjælp 
 • Uddannelseshjælp 
 • Flekslønstilskud 
 • Ressourceforløbsydelse 
 • Ledighedsydelse 
 • Revalideringsydelse 
 • Statens voksenuddannelsesstøtte 
 • Sygedagpenge

Læs her.

LAFS website benytter cookies og andre teknologier til statistik og optimering af indhold. Du kan altid slette cookies fra lafs.dk igen. Via linket nedenfor, kan du læse hvordan.
Hvordan LAFS benytter teknologien, og hvordan du er beskyttet, kan du læse om her.
Forstået