FAQ

Fastholdelsesfleksjob for seniorer

Fastholdelsesfleksjob for seniorer

Seniorers mulighed for at få et fastholdelsesfleksjob forbedres væsentligt fra 1. januar 2020.

Hvis du er nedslidt, bliver ramt af sygdom eller ulykke, kan et fleksjob være en god mulighed for at fortsætte på din arbejdsplads.

Kan jeg få fastholdelsesfleksjob?

Du kan søge om fastholdelsesfleksjob, når:

 • Du har under 6 år til din folkepensionsalder.
 • Din arbejdsevne er varigt nedsat i væsentligt omfang.
 • Du skal søge fleksjob på jobcentret i din kommune, som skal behandle din ansøgning hurtigt.
 • Vurderingen skal ske ud fra din lægejournal og din sociale- og arbejdsmæssige situation.
 • Hensigten er at fastholde nedslidte ansatte på arbejdsmarkedet gennem en hurtig sagsbehandling.

Økonomi på fastholdelsesfleksjob

Når du ansættes i et fleksjob, får du løn fra din arbejdsgiver for de arbejdstimer, du er på arbejdspladsen. Derudover får du fleksløntilskud.

Din økonomi bliver derfor bedre end ved overgang til seniorpension, som ofte kan være alternativet.

Læs mere om seniorpension her

Har man ret til henvisning til ”Anden Aktør” som ledig fleksjobber?

Har man ret til henvisning til Anden Aktørsom ledig fleksjobber?

Lov om den forenklede beskæftigelsesindsats, gældende fra 1. januar 2020, fremgår følgende af § 37:

Brug af anden aktør til ledige fleksjobvisiterede § 37. Personer omfattet af § 6, nr. 9, som modtager ledighedsydelse, har ret til at blive henvist til en anden aktør med henblik på etablering af fleksjob, når personen har modtaget ledighedsydelse i 6 måneder inden for 9 måneder efter visitationen til fleksjob. Det samme gælder, når personen har været i fleksjob eller ordinær beskæftigelse i 9 måneder inden for 18 måneder og derefter har modtaget ledighedsydelse i 6 måneder inden for 9 måneder. Perioder med ydelse under barsel medregnes ikke. Stk. 2. Personer omfattet af § 6, nr. 9, som modtager ledighedsydelse, og som jobcenteret i medfør § 74 c i lov om aktiv socialpolitik har vurderet fortsat opfylder betingelserne for fleksjob, jf. § 116, skal henvises til en anden aktør med henblik på etablering af fleksjob, når personen har modtaget ledighedsydelse i 12 måneder inden for 18 måneder efter visitationen til fleksjob.

Det samme gælder, når personen har været i fleksjob eller ordinær beskæftigelse i 9 måneder inden for 18 måneder og derefter har modtaget ledighedsydelse i 12 måneder inden for 18 måneder. Perioder med ydelse under barsel medregnes ikke. Stk. 3. Personen skal have mulighed for at vælge mellem flere aktører. Stk. 4. Jobcenteret skal vejlede om henvisning til en anden aktør efter stk. 1 og 2.

Henvisningen til loven: https://www.ft.dk/ripdf/samling/20181/lovforslag/l209/20181_l209_som_vedtaget.pdf

Hører fleksjobbere under gruppen af handicappede som "i henhold til lov om kompensation af handicappede i erhverv mv af 7. Juli 2009 og 26. Juni 2013" har fortrinsret til at komme til jobsamtale?

Fortrinsadgang for personer med handicap giver mulighed for at komme til jobsamtale ved opslåede stillinger i det offentlige, herunder udstedelse af taxibevillinger, stadepladser mv.

Offentlige arbejdsgivere er forpligtet til at give fortrinsadgang til personer med handicap, som søger opslåede stillinger i det offentlige herunder taxibevillinger og stadepladser. Formålet med ordningen er, at styrke mulighederne for beskæftigelse for personer med handicap, da personer med handicap kan have vanskeligt ved at opnå ansættelse på det almindelige arbejdsmarked.

Hvad indebærer fortrinsadgang?

Borgere med handicap kan søge med fortrinsadgang via jobcentret eller uden om jobcentret. Fortrinsadgang sikres ved borgerens ret til en ansættelsessamtale og en efterfølgende forhandlingspligt, hvis:

 • borgeren har et handicap
 • borgeren opfylder de formelle uddannelseskrav
 • der er tale om en opslået stilling i det offentlige eller udstedelse af stadepladser m.v.

Hvis en offentlig virksomhed ansætter en intern medarbejder i en stilling, er det ikke muligt at gøre brug af fortrinsadgang til denne stilling.
Søges med fortrinsadgang til en stilling i jobcentret i ansøgers bopælskommune skal jobcentret i nabokommunen behandle ansøgningen.

Hvem kan gøre brug af fortrinsadgang?

I målgruppen for ordningen er:

 • Personer der på grund af et selvvurderet handicap har eller kan have vanskeligt ved at opnå ansættelse.
 • Personer der er i job, men som på grund af et handicap, kan have vanskeligt ved at skifte job.

 

Link til kilde “Star”

FAQ om COVID-19

Hvem får glæde af det skattefri ferietillæg:

Det er personer, som falder ind under en af disse 20 grupper, der kommer til at modtage pengene:
 • Dagpenge
 • Kontanthjælp
 • Uddannelseshjælp
 • Revalidering samt forrevalidering
 • Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse
 • Sygedagpenge
 • Jobafklaringsforløb
 • Ressourceforløb
 • Ledighedsydelse
 • Fleksjob
 • Førtidspension
 • Efterløn
 • Barselsdagpenge
 • Folkepension (inklusive brøkpension)
 • SU
 • Skånejob
 • Fleksydelse
 • Seniorpension
 • Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne
 • Tabt arbejdsfortjeneste vedrørende børn med nedsat funktionsevne

CORONA: Det skal du vide som handelsansat

CORONA: Det skal du vide som handelsansat

HK Informerer:

OPDATERET DEN 23. MARTS KL. 16:00

Mange af jer vil formentlig opleve store forandringer i jeres hverdag eller arbejdsliv de næste par uger oven på regeringens tiltag for at bremse spredningen af coronavirus i Danmark.

Nu har regeringen forlænget ‘nedlukningen’ af Danmark til og med den 13. april, men indtil videre er der ingen ændringer i forhold til din overenskomst. Det vil sige, at din overenskomst stadig er gældende sammen med både Funktionærloven, Ferieloven mv. Men i HK Handel forventer man dog, at der både fra arbejdsgivere og medarbejdere bliver udvist fleksibilitet i denne her særlige situation. 

– På den ene side er der et samfundsansvar i at sikre tilførelsen af varer, og på den anden side har arbejdsgiverne en forpligtelse til at sikre fleksibilitet til de af vores medlemmer, der har problemer med børnepasning, med helbredet eller har familie i risikogruppen, siger Per Tønnesen, formand i HK Handel.

Du skal i øvrigt gå på arbejde som normalt medmindre, at du har aftalt noget særligt med din chef.

https://www.hk.dk/aktuelt/nyheder/2020/03/12/corona-hk-handel?1584259609647&fbclid=IwAR2hHaB-jtO3Z8WTvkRJ9lo8NtsxNHw231XmxYeTCrFNMRcxNKuFNEAuwqk

Hvordan kan jeg som fleksjobber/virksomhed, hjælpe arbejdspladsen til overlevelse.

Som ansat i en virksomhed vil man kunne hjælpe virksomheden til overlevelse fx ved at holde ferie.

I kan på nedenstående link læse om yderligere beskæftigelsesmæssige foranstaltninger for virksomhederne som følge af COVID-19, jf. dette link: https://star.dk/til-virksomheder/info-virksomheder-midlertidige-aendringer-beskaeftigelsesomraadet-foelge-af-coronavirus/

Endelig kan vi henvise til virksomhedsguiden.dk, der giver et overblik over hjælp til virksomheder, herunder hvilke kompensationsordninger og tiltag, der kan hjælpe virksomheder igennem den aktuelle situation. Se dette link: https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/

 

 

Hvad sker der med de fleksjobansatte, der enten bliver hjemsendt, eller som er utrygge ved at være på arbejdspladsen

Hvad sker der med de fleksjobansatte, der enten bliver hjemsendt, eller som er utrygge ved at være på arbejdspladsen, fordi de på grund af deres helbred må betragtes som en del af risikogruppen?
Svar 15-03-20:
Ansatte i fleksjob følger overenskomstens regler. Hvis der ikke er en overenskomst på ansættelsesområdet, fastsættes arbejdsvilkårene efter aftale mellem den ansatte og arbejdsgiveren, og er der en relevant sammenlignelig overenskomst på området, tages der udgangspunkt i denne. De fleksjobansatte er således dækket af reglerne i overenskomster og de lokale aftaler på arbejdspladsen. Det kan være behov for, at man på arbejdspladserne forholder sig til den enkelte ansatte og dennes helbredsmæssige situation, og at man – hvis der ikke er regler herom i overenskomsterne – lokalt aftaler sig frem til en løsning for den enkelte.
I den situation, hvor en person er hjemsendt af sin arbejdsgiver og ikke har ret til løn, og hvor arbejdsgiver ikke har haft andre muligheder end hjemsendelse som følge af myndighedernes anbefalinger på grund af udbruddet af Corona-virus i Danmark, kan der udbetales ledighedsydelse til en person i fleksjob, der bliver hjemsendt uden ret til løn efter overenskomsten, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt.
Det fremgår af § 74, stk. 1, nr. 5, jf. § 74 a, stk. 6, i lov om aktiv socialpolitik, at ledighedsydelse udbetales af kommunen til personer, der er berettiget til fleksjob, jf. kapitel 20 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, ved midlertidige afbrydelser i arbejdet, som ikke kan tilregnes den pågældende. Det fremgår videre af vejledning nr. 9363 af 10. juli 2013 om ledighedsydelse m.v., kapitel 3, om ledighedsydelse ved midlertidig afbrydelse af fleksjob, at en person, der er ansat i fleksjob, kan få udbetalt ledighedsydelse under midlertidige afbrydelser i arbejdet. Det er en betingelse, at afbrydelsen ikke kan tilregnes personen. Det kan fx være tilfældet ved hjemsendelse på grund af vejrlig o.l.
Hjemsendelse uden løn skal pga. den helt ekstraordinære situation med Corona-virusudbrud i Danmark sidestilles med midlertidige afbrydelser i arbejdet, jf. § 74, stk. 1, stk. 5, i lov om aktiv socialpolitik.

 

I hvilke tilfælde skal en person, der har været midlertidigt hjemsendt, eller er blevet opsagt og efterfølgende genansættes, overgå til ansættelse efter "Ny ordning"?

Lige en vigtig detalje fra STAR.dk til dig på Gammel Ordning:
Svar fra STAR 27-03-20:
Hvorvidt en person skal overgå til ansættelse efter ny ordning afhænger af den konkrete situation.
En fleksjobber, der har været midlertidigt hjemsendt, er fortsat ansat i fleksjobbet og vil derfor som udgangspunkt ikke skulle overgå til ansættelse efter reglerne i fleksjobordningen fra 2013.
Derimod vil en fleksjobber, der er blevet opsagt, og som genansættes efter afbrydelse i ansættelsen på grund af kontraktens ophør, skulle ansættes efter reglerne i fleksjobordningen fra 2013.

 

Jobcentre lukker ned, hvad nu?

kilde Beskæftigelsesministeriet

Jobcentre lukker ned: Går ikke ud over udbetalingen af ydelser

Regeringens seneste tiltag for at stoppe spredningen af COVID-19 lukker også landets jobcentre ned, og medarbejdere sendes hjem. Jobcentrene vil køre med et nødberedskab, så det ikke får konsekvensker for folks ydelser. A-kasserne opfordres til at følge samme linje.

Et nødberedskab i landets jobcentre vil sikre, at borgere i Danmark fortsat kan søge om og modtage offentlige ydelser.  

Lukningen af jobcentrene betyder imidlertid, at beskæftigelsesindsatsen suspenderes i en midlertidig periode. Alle planlagte samtaler aflyses, aktiveringstilbud sættes i bero, og der bliver ikke igangsat nye tilbud. Det betyder også, at borgerne i den kommende tid ikke skal leve op til kravet om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og de fastholder deres ydelse som hidtil. 

Nødberedskabet vil sikre, at udsatte borgere kan få hjælp og kontakt, hvis de får brug for det, eller kommunen vurderer, at en borger har brug for akut hjælp.   

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger: 

– Danmark er i en ekstraordinær situation. Vi skal stå sammen og passe på hinanden. Regeringen har taget ekstraordinære midler i brug, og det får også konsekvenser for landets jobcentre, som lukker ned. Men det må ikke gå ud over folks ydelser, og derfor kører jobcentrene videre med et nødberedskab. Ingen skal være bekymrede for, at de ikke får udbetalt dagpenge eller kontanthjælp den kommende tid.  

Den midlertidige lukning af jobcentrene betyder, at disse aktiviteter suspenderes:

 • Alle igangværende aktiveringstilbud – der bliver heller ikke igangsat nye tilbud
 • Samtaler i jobcentre
 • Lediges forpligtigelse til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.
 • Jobcentre og a-kassers mulighed for at give sanktioner   

Nødberedskabet sikrer, at disse aktiviteter fortsætter:

 • Ledige kan fortsat modtage deres ydelse
 • Borgere, der bliver ledige, kan tilmelde sige som nyledige via jobnet, telefonisk eller ved fysisk brev i jobcentret, så de fortsat er sikret et forsørgelsesgrundlag.
 • Borgere kan henvende sig til jobcentret, og kan også afgive klager, men de normale frister, fx klagefrister, suspenderes.
 • Jobcenteret kan tage imod og behandle anmeldelser af arbejdsfordeling.

Jeg er ansat i fleksjob – hvordan er jeg stillet?

kilde FH

Ansatte i fleksjob følger overenskomstens regler. Hvis der ikke er en overenskomst på ansættelsesområdet, fastsættes arbejdsvilkårene efter aftale mellem den ansatte og arbejdsgiveren, og er der en relevant sammenlignelig overenskomst på området, tages der udgangspunkt i denne.

De fleksjobansatte er således dækket af reglerne i overenskomster og de lokale aftaler på arbejdspladsen.

Det kan være behov for, at man på arbejdspladserne forholder sig til den enkelte ansatte og dennes helbredsmæssige situation, og at man – hvis der ikke er regler herom i overenskomsterne – lokalt aftaler sig frem til en løsning for den enkelte.

Tag kontakt til din fagforening, hvis din arbejdsgiver kræver din tilstedeværelse på arbejdspladsen, og du er utryg ved at møde op på grund af din helbredsmæssige tilstand.

Hvis du er ansat i fleksjob og er hjemsendt af din arbejdsgiver uden ret til løn, og din arbejdsgiver ikke har haft andre muligheder end hjemsendelse som følge af myndighedernes anbefalinger på grund af udbruddet af Corona-virus, kan der udbetales ledighedsydelse, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt

Hvis en medarbejder ansat i fleksjob, bliver hjemsendt af sin arbejdsgiver, fx i 14 dage i forbindelse med COVID 19 - vil vedkommende da være berettiget til at modtage ledighedsydelse ?

Fleksjob: Spørgsmål og svar om midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af corona-virus

De nye foranstaltninger på beskæftigelsesområdet som følge af corona-virus rejser mange spørgsmål. Læs svarene på de oftest stillede spørgsmål om fleksjob.

Link til STAR: CORONAKRISE OG HVAD DET BETYDER FOR FLEKSJOBBERE

LAFS website benytter cookies og andre teknologier til statistik og optimering af indhold. Du kan altid slette cookies fra lafs.dk igen. Via linket nedenfor, kan du læse hvordan.
Hvordan LAFS benytter teknologien, og hvordan du er beskyttet, kan du læse om her.
Forstået